06 December 2021 Monday
Giresunspor'un kaptanı Eren Tozlu, Giresun'da gündem olmuştur ama Benim kaptanım Giresun'un gururudur

11 Ara­lık 1977 yı­lın­da baş­la­dı­ğım Spor ya­zar­lı­ğın­da bir­kaç gün sonra 43 yılı ge­ri­de bı­ra­ka­ca­ğım ve 44. Yılı ya­şa­ma­ya baş­la­ya­ca­ğım. Ama­tör fut­bo­lun Ata­türk Sta­dın­da oy­na­dı­ğı dö­ne­mi, Ek Sa­ha­da oy­na­dı­ğı dö­ne­mi ve Et­ba­şoğ­lu sa­ha­sın­da oy­na­dı­ğı dö­ne­mi bilen tek ama­tör ga­ze­te­ci ola­rak bugün ça­lış­ma­la­rı­mı devam et­ti­rir­ken son 23 yıl­dır ama­tör fut­bol­dan 1 gün bile ayrı kal­ma­dı­ğı­mı da özel­lik­le vur­gu­la­mak is­ti­yo­rum.
Ken­dim­den bah­se­de­rek bu­gün­kü ya­zı­ma baş­la­mak beni ha­va­ya soktu ama 3 -5 gün­dür ili­miz­de sos­yal medya üze­rin­de ya­şa­nan ko­nuş­ma­la­rın biraz keyif ka­çır­dı­ğı­nı söy­le­mem­de ge­rek­mek­te­dir. Gi­re­sun’un ço­cu­ğu Gi­re­suns­por’un kap­ta­nı Eren Tozlu, Gi­re­sun’da gün­dem ol­muş­tur ama Benim kap­ta­nım Gi­re­sun’un gu­ru­ru­dur. En zor gün­ler­de bu ku­lü­be baş­kan olan Hakan Ka­ra­ah­met’in ilk trans­fe­ri ola­rak im­za­yı atan Eren Tozlu ta­kı­mın simge oyun­cu­su­dur. Bu forma bu oyun­cu­ya çok ya­kı­şır­ken, kap­tan­lı­ğı da ya­par­ken hak­kı­nı ver­mek­te­dir.
Son oy­na­nan Es­ki­şe­hirs­por maçı son­ra­sı Adil Tozlu’nun sos­yal med­ya­da yaz­dı­ğı bir yazı ina­nıl­maz ilgi top­la­dı ve fut­bol­la il­gi­si olan yüz­ler­ce insan bu ya­zı­nın al­tı­na yorum yaptı. Adil Tozlu’yu bu say­fa­da an­lat­ma­ya kalk­mak sa­nı­rım Adil ho­ca­ya ha­ka­ret olur çünkü ÖNCÜ ga­ze­te­si­ ve Spor28’in tüm okur­la­rı Adil ho­ca­yı bilir, ne­re­den gel­di­ği­ni ve ne­re­ler­de hangi iş­le­ri yap­tı­ğı­nı bilir.
Adil Tozlu; Sezon ba­şın­dan beri sos­yal med­ya­da Eren Tozlu için, özel­lik­le eski bir ga­ze­te­ci ve topu görse bomba imha ekibi ça­ğı­ra­cak bir kaç ta­raf­tar, her hafta bu ta­kım­da yeri yok, Eren Tozlu ile bu takım eksik oy­nu­yor di­yor­du. Bu hafta ikin­ci yarı bir gol bir asist yaptı bu se­fer­de ilk yarı ne­re­dey­di di­yor­lar. İlk ya­rı­da gol atsa bu se­fer­de ant­ren­man da ne­re­de diye so­rar­lar her­hal­de. Amaç­la­rı üzüm yemek değil, bağ­cı­yı döv­mek. Bu şeh­rin de­ğer­le­ri­ne sahip çı­ka­lım. Bravo Erol Can, bravo Onur Can Piri, dedi.
Adil Tozlu bu Gi­re­sun ilin­den çık­mış Milli for­ma­yı giy­miş fut­bol­cu­dur. Aynı za­man­da Eren Tozlu’nun am­ca­sı­dır. Eren Tozlu’nun ba­ba­sı kim­dir diye so­rar­sa­nız Gi­re­suns­por for­ma­sı al­tın­da Tür­ki­ye Gol Kralı olmuş Salim Tozlu ce­va­bı­nı ve­re­bi­li­rim. Yani, Tozlu aile­si Gi­re­suns­por için bir fark­lı­lık ya­rat­mak­ta­dır.
Bu kısa ta­nı­tı­mın ar­dın­dan gelen yo­rum­la­rı­da siz­ler­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Gi­re­sun Ama­tör fut­bo­lu­na spor­cu ve Tek­nik adam ola­rak hiz­met ver­miş isim­ler­den Yavuz Göksu; Eren ve Eren’ler gibi de­ğer­le­ri­miz bu ta­kım­da oy­na­sa fiks­tür­de­ki ye­ri­miz pik yap­mış­tı, at göz­lü­ğü ile maç iz­le­yen­ler bu ka­da­rı­nı görür, Eren sa­ha­da bas­ma­dık yer bı­rak­maz­ken, tek­me­ye ka­fa­yı uza­tı­yor, bunu niçin gör­mez­ler ki?
Bah­ti­yar Akar; Ka­li­te­ye klas der­ler ve bu ta­kım­da sa­de­ce oyunu en iyi bilip oku­yan Eren’dir. Ka­fa­sı ça­lı­şan oyun­cu topu Eren’in açı­ğı­na değil hamle aya­ğı­na, ka­fa­sı­na atar ve mü­sa­ba­ka es­na­sın­da ka­le­ye en yakın yerde onu bu­luş­tu­rur. Bu Eren sa­kat­lık­tan bu hale geldi, fazla zor­la­ma­dan kon­dis­yo­nu ve formu yu­ka­rı çı­ka­cak­tır ben ina­nı­yo­rum.
Nazmi Tur­gut Oda­baş; Ma­şal­lah genç­le­re di­yo­rum, Kendi ço­cuk­la­rı­mı­za sahip çı­ka­ca­ğız, Salim’de, Adil’de Gi­re­su­na yıl­lar­ca hiz­met et­ti­ler. Şimdi de kar­de­şi­miz Eren elin­den gelen her şeyi mem­le­ke­ti için ya­pa­cak­tır. Unut­ma­ya­lım Eren süper ligde kap­tan­lık yap­mış de­ğer­li fut­bol­cu­dur. İyi de oy­na­sa kö­tü­de oy­na­sa de­ğe­ri­mi­ze sahip çı­ka­ca­ğız. Bu hafta oy­na­dı­ğı oyun için­de teb­rik edi­yo­rum.
Osman Bil­gin; Sev­gi­li güzel insan hocam bana hayat şunu öğ­ret­ti eri­şe­me­yen­ler hep mu­ha­lif olur bırak eleş­tir­sin­ler ki Eren çok daha iyi olsun. Eren’i teb­rik edi­yo­rum.
Yine Gi­re­sun fut­bo­lu­nun için­den çık­mış çok ba­şa­rı­lı fut­bol­la­rı ile tak­dir top­la­mış ama­tör pro­fes­yo­nel fut­bol­cu­lar­da bu ko­nu­da fikir be­lirt­miş ve yorum yap­mış­lar­dır.
Gün­gör Güç; Bu mil­le­tin ağzı torba değil ki di­ke­sin.
Cevat El­ma­lı; Adil abi yıl­lar­dır bu ca­mi­anın için­de­sin. Bu gibi ki­şi­le­re ya­ban­cı iyi gelir. Biz kendi ço­cu­ğu­mu­za kendi in­sa­nı­mı­za ne zaman sahip çı­ka­bi­lir­sek işte o zaman Gi­re­sun olu­ruz. Senin yaz­dı­ğın ga­ze­te­ci­de ma­hal­le ara­la­rın­da yaz­sın. Biz cad­de­de cola içer­ken o ard ni­yet­li­ler bizi Şarap içi­yor diye baş­lık at­tı­lar. Sa­ba­ha kadar yaz­sın­lar.
Se­ba­hat­tin Ha­fı­zoğ­lu; Eren ile gurur du­yu­yo­rum, Gi­re­sun’lu ne zaman Gi­re­sun’luya sahip çık­mış.
İsmail Tozlu; Ge­çir­di­ği ame­li­yat­la yolda zor yü­rü­nür. Eren çık­mış üst düzey top oy­nu­yor, gol atıp, at­tı­rı­yor. Çocuk aya­ğı­na taş değ­me­sin.
Se­la­mi Dü­dük­çü; Ke­di­ler ula­şa­ma­dık­la­rı ete kok­muş der­ler. Çe­ke­me­yen­ler utan­sın.
Nejat An­nak­ka­ya; Kar­de­şim siz­le­ri­de aynı du­rum­da eleş­tir­me­di­ler mi Salim abi ve sen emek ver­di­niz. Emek ve­ren­ler zulüm, ver­me­yen­ler baş tacı edil­di. Gi­re­sun ev­lat­la­rı­nın kıy­me­ti­ni hiç bil­me­di ki. Bu­gün­kü maç için ay­rı­ca Eren’i teb­rik ede­rim, diğer genç­le­ri de.
Ahmet Tun­cay; Hocam dilin ke­mi­ği yok dün kötü oy­nar­sın ko­nu­şur­lar bu gün iyi oy­nar­sın yine ko­nu­şur­lar biz Gi­re­sun­lu ola­rak kendi ço­cuk­la­rı­mı­za sahip çık­ma­sı­nı hiç bir zaman be­ce­re­me­dik iyi günde sahip çı­kan­lar size ses­le­ni­yo­rum iyi günde değil kötü günde bu ço­cuk­la­rın ar­ka­sın­da durun ha kötü günde yok­sa­nız ge­rek­siz yere mu­ha­be­re yap­ma­yın.
Ala­et­tin Kiraz; Aynen doğru söy­lü­yor­sun hacam.
Hik­met Dik­baş; Çok doğru söy­lü­yor­sun hocam, kendi de­ğer­le­ri­ne sahip çık­ma­yan top­lum ör­güt­le­ri her zaman çök­müş­tür.
Sabri Kap; Sorun sa­de­ce bir ga­ze­te­ci değil ki, Bu şe­hi­rin ta­raf­ta­rı da kötü gi­diş­te ilk bizim uşak­la­ra küf­ret­me­ye baş­lı­yor. Bu sizin za­ma­nı­nız­dan beri aynen devam edi­yor. Bil­mez­ler ki bu şeh­rin sa­ha­da mü­ca­de­le eden ço­cuk­la­rı her kötü so­nuç­ta her­kes­ten çok kah­ro­lu­yor. Ba­şa­rı­sız­lı­ğa önce bu şeh­rin ço­cuk­la­rı isyan edi­yor. Bugün 20 pu­anın en az ya­rı­sın­da di­rekt kat­kı­sı olan Eren, yarın ilk kötü so­nuç­ta yine yu­ha­la­nır. Al­dır­ma, Gül, Geç, Eren’i Teb­rik edi­yo­rum.
Sami Köse; Mil­let­te ağız var za­ma­nın­da siz­le­re den­me­di­mi bu­ra­da de­vam­lı Trab­zon lo­bi­si var­ken sen boş ver oy­na­ma­ya devam.
Kadir Bay­ram; Topu bil­me­yen­ler dı­şa­rı­dan ko­nu­şur­lar boş ver.
Ali Yakar; Hocam biz mem­nu­nuz ge­ri­si te­fer­ru­at.
Cihan Demir; Eleş­ti­ri ta­bi­ki ola­cak ama her fır­sat­ta Gi­re­sun ço­cu­ğu gel­sin oy­na­sın, Gi­re­sun ho­ca­la­rı görev yap­sın di­yen­ler daha ligin ba­şın­da sabır et­me­si­ni bil­me­yen­ler­dir. O yüz­den rek­lam yap­ma­ya gerek yok ben her zaman la­fım­da­yım bizim ho­ca­la­rı­mız fut­bol­cu­la­rı­mız ağ­zıy­la kuş ta tutsa bu zih­ni­yet ol­du­ğu sü­re­ce bir adım ileri git­me­di git­me­ye­cek­te, biz kim nasıl ba­şa­rı­lı olur nasıl daha fazla oyun­cu ye­ti­şi­rin ye­ri­ne, yok şu para yok bu para ko­nuş­ma­ya devam et­ti­ği­miz sü­re­ce ancak mil­le­ti iz­le­riz ancak bazı şey­le­rin üs­tü­nü ört­mek için mil­le­tin al­dı­ğı pa­ra­yı ko­nuş­mak daha man­tık­lı gelir in­sa­na çünkü bi yer­den üste çık­mak lazım.
Yaşar Domaç; Ger­çek­ten eleş­ti­ri­le­re anlam ve­re­mi­yo­rum. Merak et­ti­ğim konu şu bu ta­kım­da be­da­va oy­na­yan mı var bu ta­kı­ma za­ma­nın­da trans­fer olmuş belki de bir maçta adam gibi süre al­ma­mış adam­lar trans­fer tah­ta­sı­nı ka­pat­tır­dı. Şimdi Gi­re­suns­por kap­ta­nı­nı eleş­ti­ri­yor­lar. Böyle ol­mu­yor Es­ki­şe­hirs­por fut­bol­cu­su as­ga­ri ücret alı­yor­sa bu du­ru­ma dü­şü­ren­ler utan­sın za­ma­nın­da bizim alt yapı ta­kı­mı eşof­man bu­la­mı­yor­du giy­me­ye. Es­ki­şe­hir köfte ekmek yemiş öyle git­miş bu ku­lü­be hiç bir fay­da­sı ol­ma­mış adam­la­rın al­dı­ğı pa­ra­yı yaz­mı­yor­sun şimdi gel­miş sabah akşam Gi­re­sun kap­ta­nı­nı eleş­ti­ri­yor­su­nuz.
Cezmi De­re­li­oğ­lu; O ga­ze­te­ci­ler hiç bir zaman Şeh­rin ar­ka­sın­da dur­ma­dı­lar on­la­rın nes­li­ni ka­zı­ya­ca­ğım.
Harun Bay­rak­tar; Her maç bu gö­rüş­te­ki ar­ka­daş­lar mah­çup­yan olu­yor. Ben olsam ağ­zı­mı açmam mah­çup­yan olmam.
Ahmet Tan­zer Kara; Eren bugün maçı tek ba­şı­na aldı adil hocam
Adnan Öz­te­kin; Ev­de­ki da­na­dan öküz olmaz der­ler. Kendi ço­cuk­la­rı­na sahip çık­ma­ma her yerde has­ta­lık olmuş. Kad­ro­ya bir bak­sın­lar Eren’in ka­ri­ye­rin­de ve ka­li­te­sin­de kaç fut­bol­cu var sal­la­yan efen­di­ler. Ailecek o for­ma­ya hiz­met eden emek veren in­san­la­ra biraz saygı lüt­fen. Adil’im biz fut­bo­lun nan­kör­le­ri­ne alı­şı­ğız takma ka­fa­na, Sev­gi­ler kar­de­şim.
Ali Kemal Ba­koğ­lu; Eren bu ta­kı­mın en önem­li de­ğe­ri­dir ve ev­la­dı sahip çık­ma­mak Gi­re­sun’luya ya­kış­maz.
Ali Kü­çük­bay­rak; Hocam bir laf var­dır bu­ra­sı Gi­re­sun diye. Özel­lik­le fut­bol­da bu sözü çok söy­le­riz.Yıl­lar­dır günü bir­lik ba­şa­rı­ya en­deks­li bir mem­le­ket olduk.​Her fut­bol­cu eleş­ti­ri­le­bi­lir ama fe­da­kar­lık yapıp bu­ra­yı ter­cih eden Eren’i kısa sü­re­de üs­tü­ne git­mek çok ayıp oldu. Eren gol atıp takım ka­za­nın­ca da gök­le­re çı­kar­mak da güç­süz bir tavır gös­te­ri­si. Eren bu ta­kı­ma şart­tı.Yıl­lar­dır ta­kım­da ka­ri­ye­ri yük­sek ve kap­tan­lık ya­pa­cak bir Gi­re­sun’lu yoktu.​Eren iyi oy­na­sa da kötü oy­na­sa da her zaman ya­nın­da ol­ma­mız gerek.​Eren’de ter­ci­hi­ni Gi­re­suns­por dan yana kul­lan­dı­ğı için helal olsun.​Yolun açık olsun Eren Tozlu ve Gi­re­suns­por.
Gi­re­sun ama­tör fut­bo­lun­da Kulüp Baş­kan­lı­ğı ve yö­net­ici­­lik yap­mış bazı isim­ler­de bu­ra­da görüş or­ta­ya koy­du­lar.
Fuat Köse; Kötü de­mi­yo­rum, Kötü bile olsa, bizim ada­mı­mız, onun­la gurur du­yu­yo­rum.
Hü­se­yin Sa­rı­sa­ray; Spor hiz­me­tin­de bu­lun­ma­yan­lar ya da zor­luk ve fe­da­kar­lık nedir bil­me­yen­ler film izler gibi iz­le­dik­le­ri için bakış açı­la­rı bir ek­ran­dan iba­ret o yüz­den ki ben tak­mı­yo­rum işin ehli in­san­la­rın yo­rum­la­rı her zaman önem­li di­ğer­le­ri te­fer­ru­at­tır.
Cü­neyt Gün­gör; Kim ne derse desin hocam Eren her zaman her türlü ba­şa­rır.
Hakkı Kara; Hocam ker­van yürür, Ge­rek­siz po­le­mi­ğe gir­me­ye gerek yok. Sen bu­ra­la­rı geç­miş olman lazım. Eren’e biz­ler ina­nı­yo­ruz. Eren’ler, Erol’lar ço­ğal­dık­ça ka­za­na­ca­ğız.
Erkan Hacak; Hocam bu tip in­san­lar bit­mez. İyi ki var­sın Eren Tozlu.
M.​Kenan Eki­zoğ­lu; Kar­de­şim bu şeh­rin ço­cu­ğu olmak zor­dur. El pa­ra­sı­nı alır gider. Sof­ra­yı kuran kal­dır­sın he­sa­bı bir ba­şa­rı­sız­lık ha­lin­de fa­tu­ra bizim ço­cuk­la­ra ke­si­lir. El pa­ra­sı­nı alır gider. Ala­maz­sa fe­de­ras­yo­na gider yine alır pa­ra­sı­nı. Ama bu şeh­rin ço­cu­ğu­nun öz­ve­ri­si hep unu­tu­lur. Geç­miş­te senin, abi­nin diğer Gi­re­sun ev­lat­la­rı­na unu­tul­du­ğu gibi. Eren her daim bu ta­kı­mın kap­ta­nı ve en iyi oyun­cu­su­dur.
Hamza Öz­türk; Onur­can, Erol Can ve Eren keşke kötü oy­na­sa­lar da 10 top­çu­muz daha Gi­re­suns­por’da forma giyse.
Tah­sin Der­vi­şoğ­lu; Bi­len­de ko­nu­şu­yor, bil­me­yen­de. Mem­le­ket­te her­kes tek­nik di­rek­tör. Kad­ro­da Gi­re­sun’lu oyun­cu sa­yı­sı­nın art­ma­sı çok güzel bir durum, Teb­rik­ler eki­bi­mi­zi.
Mu­har­rem Kap­tan; Mer­ha­ba o çok bi­len­le­rin sa­ye­sin­de bu mem­le­ket­ten fut­bol­cu çı­ka­maz. Bu şunun oğlu bu bil­mem kimin oğlu diye diye bu­ra­ya ge­lin­di. Küme düş­me­di mi benim şam­pi­yo­num.
Gi­re­suns­por’un ta­raf­tar grup li­de­ri olan Recep Ulu’da bir yorum ya­pa­rak son nok­ta­yı koydu. Eren iyi fut­bol­cu ancak eleş­ti­ril­di­ği haf­ta­lar mü­ca­de­le istek açı­sın­dan kö­tüy­dü iyi bir Eren her zaman bu ta­kım­da oynar bek­len­ti büyük kap­tan­dan.

 

Yorumlar

Henüz bu içeriğe yorum eklenmemiş. İlk siz olabilirsiniz.

Yorum yaz

Captcha